Deklaracja dostępności

 

 Deklaracja dostępności

Gminny Żłobek w Żyrakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zlobekzyrakow.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2 stycznia 2019 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2 stycznia 2019 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • skala szarości
 • podwyższony kontrast
 • negatyw
 • podświetlane linki
 • możliwość powiększenia liter

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aldona Kowalik, e-mail: zlobek@zyrakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 6876317. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Obiekt posiada dostępny parking bezpośrednio przy wejściu do żłobka.
 2. Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych (w planie w roku 2021).
 3. Żłobek usytuowany jest na parterze i zapewnia jeden podjazd do głównego wejścia dla osób na wózkach.
 4. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. Korytarze i drzwi są szerokie, zapewniające swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych.
 6. Drzwi i przejścia są pozbawione progów.
 7. W korytarzach ogólnodostępnych, szatni i pomieszczeniach sanitarnych znajduje się automatyczne oświetlenie.
 8. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.
 9. Jedno pomieszczenie sanitarne przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnościami.
 10. Do żłobka może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 11. W żłobku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Raport o stanie dostępności

Skip to content