Informacja o rekrutacji do żłobka na rok 2021/22

Rekrutacja dzieci do żłobka na nowy rok szkolny 2021/22 trwać będzie
od 1 marca 2021 r. (od godz. 8:00) do 31 marca 2021 r. (do godz. 16:00).

Zasady rekrutacji do żłobka oraz wnioski dostępne będą:
– na stronie internetowej www.zlobekzyrakow.pl w zakładce Dla rodzica/Rekrutacja,
w żłobku na tablicy ogłoszeń oraz u dyrektora żłobka.

   Wniosek z załącznikami można przesłać pocztą, drogą mailową na adres: zlobek@zyrakow.pl lub złożyć w placówce w oznaczonym miejscu w godzinach pracy żłobka.

Zapraszamy do naszego żłobka dzieci od 5. miesięcy do lat 3  zamieszkałe na terenie Gminy Żyraków lub z okolic.
Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Informacje dodatkowe:

Postępowanie rekrutacyjne do żłobka na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się na wolne miejsca w żłobku.

Rodzice dzieci, które aktualnie uczęszczają do żłobka zobowiązani są do złożenia DEKLARACJI o kontynuacji uczęszczania dziecka do żłobka (do 31 marca 2021 r.). Tych dzieci nie dotyczą dalsze etapy postępowania rekrutacyjnego.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości:
– w postępowaniu rekrutacyjnym – w dniu 16 kwietnia 2021 r. o godz. 9:00,
– w postępowaniu uzupełniającym – w dniu 21 maja 2021 r.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do żłobka (w formie pisemnego oświadczenia) odbywać się będzie:
– w postępowaniu rekrutacyjnym: od 16.04.2021 r. do 30.04.2021 r.
– w postępowaniu uzupełniającym: od 21.05.2021 r. do 28.05.2021 r.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będą podane do publicznej wiadomości:
– w postępowaniu rekrutacyjnym – w dniu 7 maja 2021r.
w postępowaniu uzupełniającym  – w dniu 1 czerwca 2021  r.

Skip to content