Rekrutacja 2023/2024

REKRUTACJA DO GMINNEGO ŻŁOBKA W ŻYRAKOWIE NA ROK ŻŁOBKOWY 2023/2024

Rekrutacja dzieci do żłobka na nowy rok żłobkowy 2023/24 trwać będzie
od 1 marca 2023 r. (od godz. 8:00) do 31 marca 2023 r. (do godz. 16:00).

Zasady rekrutacji do żłobka oraz wnioski dostępne będą:

– na stronie internetowej www.zlobekzyrakow.pl w zakładce Dla rodzica/Rekrutacja,

w żłobku na tablicy ogłoszeń oraz u dyrektora żłobka.

                                                 Wniosek z załącznikami można przesłać pocztą, drogą mailową na adres: zlobek@zyrakow.pl lub złożyć w placówce w godzinach pracy żłobka.

Zapraszamy do naszego żłobka dzieci od 5. miesięcy do lat 3 zamieszkałe na terenie Gminy Żyraków lub z okolic.

Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

 Informacje dodatkowe:

Postępowanie rekrutacyjne do żłobka na rok żłobkowy 2023/2024 przeprowadza się na wolne miejsca w żłobku.

Rodzice dzieci, które aktualnie uczęszczają do żłobka zobowiązani są do złożenia DEKLARACJI o kontynuacji uczęszczania dziecka do żłobka (od 1 do 31 marca 2023 r.).

Tych dzieci nie dotyczą dalsze etapy postępowania rekrutacyjnego.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości:

– w postępowaniu rekrutacyjnym – w dniu 24 kwietnia 2023 r. o godz. 9:00

 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do żłobka (w formie pisemnego oświadczenia) odbywać się będzie:

– w postępowaniu rekrutacyjnym: od 24 kwietnia do 8 maja 2023 r.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będą podane do publicznej wiadomości:

– w postępowaniu rekrutacyjnym – w dniu 15 maja 2023 r.

Skip to content