Opieka nad dzieckiem podczas kwarantanny

W związku z zapytaniami o opiekę nad dzieckiem w okresie kwarantanny podaje krótką instrukcję:

Ubezpieczony może wystąpić o zasiłek opiekuńczy, jeśli opiekuje się przebywającym na kwarantannie lub objętym izolacją w warunkach domowych:

  • dzieckiem do lat 14,
  • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat,
  • innym członkiem rodziny.

Kwarantanna lub izolacja dziecka lub innego członka rodziny są traktowane tak jak choroba dziecka lub innego członka rodziny.

 Od 24 października 2020 r. podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie ubezpieczonego o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych (można je pobrać poniżej – Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem na kwarantannie) lub samodzielnie napisać:

Oświadczenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko ubezpieczonego,
  • numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada,
  • dane dziecka lub innego członka rodziny pod opieką, który odbywa obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych: imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada,
  • dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
  • podpis ubezpieczonego.

Pracodawca albo ZUS może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

 Informacja

Rodzicu, jeśli chcesz otrzymać zasiłek opiekuńczy, złóż wniosek na formularzu:

  • Z-15A – jeśli sprawujesz opiekę nad dzieckiem
  • Z-15B – jeśli sprawujesz opiekę nad innym niż dziecko chorym członkiem rodziny

i dołącz do niego wypełnione Oświadczenie.

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem lub członkiem rodz. na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych

 

Skip to content